นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนสำหรับงานทะเบียนหุ้นและตัวแทนการโอนหุ้น
ประเทศไทย : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.: +662 009 9000
โทรสาร: +662 009 9991
SET Contact Center: +662 009 9999
ติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@dtac.co.th