รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

: 4,744,161,260 บาท

ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

: 4,735,622,000 บาท

ประเภทของหุ้น

: หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 2 บาท

สิทธิการลงคะแนนเสียง

: 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. TELENOR ASIA PTE LTD 1,009,172,497 42.62
2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 531,001,300 22.43
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 249,609,343 10.54
4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 132,145,250 5.58
5. สำนักงานประกันสังคม 53,459,600 2.26
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 22,898,098 0.97
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 19,368,700 0.81
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 11,777,344 0.50
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 10,387,700 0.44
10. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 9,633,600 0.41