รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

: 4,744,161,260 บาท

ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

: 4,735,622,000 บาท

ประเภทของหุ้น

: หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 2 บาท

สิทธิการลงคะแนนเสียง

: 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. TELENOR ASIA PTE LTD 1,106,049,601 46.71
2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 434,124,196 18.33
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 156,101,842 6.59
4. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 134,645,250 5.69
5. สำนักงานประกันสังคม 88,226,200 3.73
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,463,007 1.12
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 13,499,100 0.57
8. นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 9,533,600 0.40
9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 8,163,600 0.34
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8,163,600 0.34