ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563