ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งยืนยันวันที่มีผลในการดำรงตำแหน่งของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
ชำระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่หนึ่ง
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563