ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เรื่องอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แก้ไข)
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เรื่องอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เรื่องอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่