เทคโนโลยี 3G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3
เทคโนโลยี 4G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4
ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge)
เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เอดับบลิวเอ็น บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ARPU รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue Per User)
แบนด์วิดท์ ความกว้างของคลื่นความถี่
BMA พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
BTO สร้าง-โอน-ดำเนินงาน
กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)
CAPEX เงินลงทุน
CDR บันทึกรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Record)
CDP The Central Depository (Pte) Limited
สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท กับ บริษัท (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ดีพีซี บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด
ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
กระแสเงินสด EBITDA ลบด้วยเงินลงทุน
FY Fiscal year
GB กิกะไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile Communications
GHz กิกะเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดคลื่นความถี่
HSPA High Speed Package Access, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 3G
IMEI International Mobile Equipment Identity
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำระให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)
IMT กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications)
IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)
LTE Long-Term Evolution, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 4G
MB เมกะไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล
MHz เมกะเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดความถี่
MMS บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)
บริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้
MOU ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use)
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือน (MVNO) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
จำนวนลูกค้าเพิ่ม จำนวนลูกค้าใหม่สุทธิที่หักด้วยจำนวนลูกค้าที่ออกจากระบบ
เงินกู้สุทธิ เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือเทียบเท่า
อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA เงินกู้สุทธิหารด้วย EBITDA
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ด้านการขายการตลาดและบริหารจัดการทั่วไป
PCN 1800 ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถี่ 1800
Penetration Rate อัตราส่วนจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม
QoQ ไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา
บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited
ซิมการ์ด Subscriber identity module card
สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติการทำงานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์
SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)
คลื่นความถี่ (Spectrum) คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับให้บริการโทรคมนาคม
Telecommunications Act พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)
ทรูมูฟ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
USO การจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง (Universal Service Obligation)
VAS บริการเสริม (Value Added Service)
VoIP การใช้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol)
WiFi Wi-Fi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายประเภทหนึ่ง
YoY ปีปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว