ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี

(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2559 2560 2561 2562 Q2'63 (YTD)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 115,369 114,501 150,958 167,339 162,890
หนี้สินรวม 88,224 85,266 129,028 142,372 138,217
ส่วนของผู้ถือหุ้น 27,144 29,234 21,929 24,966 24,673
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,736 4,736 4,736 4,736 4,736
รายได้รวม 82,800 78,741 75,552 81,228 39,283
กำไรสุทธิ 2,086 2,115 -4,369 5,422 3,390
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.88 0.89 -1.85 2.29 1.43
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 3.67 3.38 -3.35 6.07 6.50
ROE(%) 7.67 7.50 -17.08 23.12 22.73
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.52 2.69 -5.78 6.67 8.63

แหล่งที่มา: https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=DTAC&ssoPageId=5&language=th&country=TH