ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

งวดงบการเงิน ณ วันที่
2561
2562
2563
2564
Q1' 65
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 150,958 167,339 174,280 164,315 164,830
หนี้สินรวม 129,028 142,372 149,965 144,147 146,422
ส่วนของผู้ถือหุ้น 21,929 24,966 24,315 20,167 18,408
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,736 4,736 4,736 4,736 4,736
รายได้รวม 75,552 81,228 79,213 81,458 20,137
กำไรสุทธิ -4,369 5,422 5,107 3,356 726
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.85 2.29 2.16 1.42 0.31
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) -3.35 6.07 5.16 4.00 3.95
ROE(%) -17.08 23.12 20.73 15.09 16.93
อัตรากำไรสุทธิ(%) -5.78 6.67 6.45 4.12 3.61

แหล่งที่มา: https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=DTAC&ssoPageId=5&language=th&country=TH