กำหนดการคืนหนี้ (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2562

กำหนดการคืนหนี้ (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2562 เงินกู้ หุ้นกู้
ปี 2563 12,000 4,000
ปี 2564 - 2,500
ปี 2565 1,333 3,000
ปี 2566 เป็นต้นไป 2,667 23,500
รวม 16,000 33,000