สถาบันจัดอันดับเครดิต อันดับเครดิต ประเภท แนวโน้ม วันที่
TRIS AA เครดิตองค์กร คงที่ เมษายน 2562