ปี 2563

ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 2/2563
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เอกสารการประชุม
บันทึกการประชุม
วีดีโอการประชุมนักวิเคราะห์
ข่าวผลประกอบการ
เลือกปี
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
งบการเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึกการประชุม ฟัง ฟัง
วีดีโอการประชุมนักวิเคราะห์
ข่าวผลประกอบการ