ปี 2565

ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

ไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เอกสารการประชุม
บันทึกการประชุม
วีดีโอการประชุมนักวิเคราะห์
ข่าวผลประกอบการ
เลือกปี
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
งบการเงิน ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุม ดาวน์โหลด
บันทึกการประชุม
วีดีโอการประชุมนักวิเคราะห์ ดูออนไลน์
ข่าวผลประกอบการ