การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินรวม (รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
5. แบบแจ้งการประชุม ดาวน์โหลด
6. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10. ข้อปฏิบัติสำหรับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมทางอีเมลที่ CompanySecretary@dtac.co.th โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท