การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารและวีดิทัศน์การประชุม ดูทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมทางอีเมลที่ CompanySecretary@dtac.co.th โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท